Credentials

_________________________

Business Dialog is a platform for friendly exchange of thoughts and experiences, so that we can all act more efficiently and feel better in the world. Each Business Dialog participant has an impact on the style and content of our conversation, everyone has access to tools, e.g. can post blogs, comment, share articles, use internal mail.
And now, congratulations to the authors among other of Maciej Iwankiewicza, […] as well as to us, the undersigned, because sometimes, in the sweat of our forehead and passion in our hearts, we squeeze texts from the keyboard with the help of which we want to inspire, to warn or to strengthen you.

Business Dialog jest platformą do koleżeńskiej wymiany myśli i doświadczeń, abyśmy wszyscy działali sprawniej i lepiej czuli się w świecie. Każdy uczestnik Business Dialog ma wpływ na styl i treść naszej rozmowy, każdy ma dostęp do narzędzi, np. może zamieszczać posty w blogu, komentować, udostępniać artykuły, korzystać z wewnętrznej poczty.
A teraz gratulacje dla autorów m.in. Macieja W. Iwankiewicza, […], a także dla nas niżej podpisanych, bo czasem też w pocie czoła i pasją w sercu wyciskamy z klawiatury teksty, za pomocą których chcemy Was zainspirować, ostrzec lub wzmocnić.

Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski, Business Dialog, 25.05.2020

_________________________

Mr. Maciej Iwankiewicz is preparing a lot of activities in the framework of the international robot and rover Mars and ERC European Rover Challenge competitions since 2014, belonging to the world league of academic space technology competitions.
Mr. Maciej Iwankiewicz carries out all activities with commitment and great attention to detail. The combination of technical and business knowledge with extensive experience allows Mr. Maciej Iwankiewicz to perfectly deal with many organizational issues related to the preparation and running of ESF projects.
We recommend Mr. Maciej Iwankiewicz to all who need a professional expert in the organization of activities related to modern technologies and the preparation of scientific and business projects.

Pan Maciej Iwankiewicz przygotowuje szereg działań w ramach organizowanych od 2014 roku międzynarodowych zawodów robotów i łazików marsjańskich i księżycowych ERC European Rover Challenge, należących do światowej ligi akademickich zawodów technologii kosmicznych.
Wszelkie działania pan Maciej Iwankiewicz realizuje z zaangażowaniem i dużą dbałością o szczegóły. Połączenie wiedzy technicznej i biznesowej z szerokim doświadczeniem pozwala panu Maciejowi Iwankiewiczowi doskonale radzić sobie z wieloma zagadnieniami organizacyjnymi, jakie związane są z przygotowaniem i prowadzeniem projektów ESF.
Polecamy pana Macieja Iwankiewicza wszystkim, którzy potrzebują profesjonalnego eksperta w zakresie organizacji działań związanych z nowoczesnymi technologiami oraz przygotowaniem projektów o charakterze naukowo-biznesowym.

Łukasz Wilczyński, European Space Foundation, 23.06.2018

_________________________

We would like to thank Mr. Maciej Iwankiewicz for participating in the conference “Cooperation – it pays off”.
The conference was unique because for the first time in such a wide scope was devoted to topics related to responsible business, and thus organizational culture.
Thank you for finding time to share your knowledge and experience with conference participants.

Pragniemy serdecznie podziękować panu Maciejowi Iwankiewiczowi za udział w konferencji “Współpraca – to się opłaca”.
Konferencja była wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz w tak szerokim zakresie poświęcona była tematom związanym z odpowiedzialnym biznesem, a co za tym idzie kulturze organizacyjnej.
Dziękujemy, ze znalazł Pan czas, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami konferencji.

Sebastian Burgemejster i Olga Petelczyc, Instytut Audytorów Wewnętrznych IAA Polska, 4.05.2016

_________________________

Thanks to Mr. Maciej Iwankiewicz for giving a lecture entitled “CSR – from social responsibility to sustainable development” during the conference “Forum of Cooperative Banks”.

Podziękowania dla Pana Macieja Iwankiewicza za wygłoszenie wykładu pod tytułem “CSR – od odpowiedzialności społecznej do zrównoważonego rozwoju” podczas konferencji “Forum Banków Spółdzielczych”.

Łukasz Tomczak, Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., 14.04.2016

_________________________

We are pleased to recommend Mr. Maciej Iwankiewicz, with whom we started cooperation in 2009.
Preparation of training programs was preceded by recognition of the specifics of the company’s operation and the market in which it operates.

The training took place in the form of training and was aimed at improving the ability to translate the technical language into the language of benefits, as well as recognizing customer needs during the trading process and negotiation process.
With full responsibility we recommend Maciej Iwankiewicz as a professional guaranteeing the high quality of his services, able to meet the expectations of a modern organization
.

Mamy przyjemność zarekomendować pana Macieja Iwankiewicza, z którym rozpoczęliśmy współpracę w 2009 roku.
Przygotowanie programów szkoleniowych poprzedziło rozpoznanie specyfiki działania firmy oraz rynku na jakim ona funkcjonuje.

Szkolenie odbyło się w formie treningu i miało na celu doskonalenie umiejętności przełożenia języka technicznego na język korzyści, a także rozpoznanie potrzeb klienta podczas procesu handlowego i procesu negocjacji.
Z pełna odpowiedzialnością polecamy Macieja Iwankiewicza jako fachowca gwarantującego wysoką jakość swoich usług, potrafiącego spełnić oczekiwania nowoczesnej organizacji.

Adam Kielak, Candellux Lighting Sp. z o.o., 3.11.2011

_________________________

We recommend Mr. Maciej Iwankiewicz as a trustworthy and fully professional partner. Mr. Maciej Iwankiewicz’s company in cooperation with SPMwP organized the conference “Festival of Inspiration, or a Swedish table of good ideas”. Conference guests were impressed by the organization, service and attention to detail.
We recommend Maciej Iwankiewicz to all who need a professional partner in handling marketing activities and business events.

Polecamy Pana Macieja Iwankiewicza, jako partnera godnego zaufania i w pełni profesjonalnego. Firma pana Macieja Iwankiewicza w ramach współpracy z SPMwP zorganizowała konferencję “Festiwal Inspiracji, czyli szwedzki stół dobry idei”. Goście konferencji byli pod wrażeniem organizacji, obsługi, a także dbałości o szczegóły.
Polecamy Macieja Iwankiewicza wszystkim, którzy potrzebują profesjonalnego partnera w zakresie obsługi działań marketingowych i eventów biznesowych.

Grzegorz Turniak, Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce, 1.08.2011

_________________________